powered by Educa

Opleidingen

Zoek een opleiding:
terug Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

101 werkgeversvragen over de arbeidsongeschikte werknemer Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten€ 530,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Inschrijven

Omschrijving

Deze cursus behandelt het onderwerp van de arbeidsongeschikte werknemer vanuit het perspectief van de werkgever. Dus met het oog op de belangen van de werkgever, zowel procedureel/processueel als financieel.

Tijdens de cursus wordt aandacht gegeven aan de wisselwerking tussen het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht. Welke sociale verzekeringsuitkeringen kunnen bijvoorbeeld leiden tot verrekening met het tijdens ziekte door te betalen loon? En hoe kan worden voorkomen dat een werkgever bij een nieuwe uitval wegens ziekte van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer voor de tweede keer loon tijdens ziekte moeten betalen? En welke gevolgen heeft dat dan voor de inkomenspositie van de werknemer?

Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de nieuwe gedifferentieerde premies die vanaf 2014 van werkgevers worden geheven: hoe kan de werkgever voorkomen dat uitkeringen van ex- werknemers deze premie beïnvloeden? De gevolgen van deze Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) worden nog steeds onderschat.

Overige informatie

Over de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa).

Op 1 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet regelt dat werkgevers met meer dan ongeveer 10 werknemers met ingang van 1 januari 2014 een hogere gedifferentieerde premie gaan betalen als aan een werknemer die ziek uit dienst is gegaan een Ziektewet- of WGA-uitkering wordt toegekend.

Werkgevers kunnen die premie (verhogingng) voorkomen door als eigenrisicodrager de Ziektewet- of WGA-uitkering van deze “vangnetters” zelf te gaan betalen. Voor de WGA-uitkering van “vangnetters” is dat echter pas mogelijk vanaf 2016, en dan alleen voor de WGA-uitkeringen van vaste werknemers en vangnetters tezamen. Het gevolg daarvan is dat de premie die WGA-eigenrisicodragers nu aan hun verzekeringsmaatschappij dienen te betalen in 2016 aanzienlijk dreigt te worden verhoogd.

Werkgevers die hun arbeidsongeschiktheidslasten willen beperken, moeten er voor gaan zorgen dat ook werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan, worden gere-integreerd. Dat vraagt om een hele nieuwe benadering van werknemers met een tijdelijk contract. Daarbij komt dat het mede gaat om werknemers die inmiddels al zijn uitgevallen wegens ziekte, zodat het vereiste nieuwe re-integratiebeleid eigenlijk per direct zou moeten worden ingevoerd. Werkgevers moeten zich bovendien afvragen of zij er goed aan doen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden en of zij eigenrisicodrager voor de WGA moeten worden dan wel blijven.

Programma

Begrip arbeidsongeschiktheid

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Reïntegratie en sancties

Ontslag en arbeidsongeschiktheid

Vakantie en arbeidsongeschiktheid

Premiedifferentiatie WAO/WGA

Eigenrisicodrager WAO/WGA

inzake zwangerschap en bevalling

Sanctiebevoegdheid eigenrisicodrager WGA

Meer in detail:

Begrip arbeidsongeschiktheid

- verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsbegrippen en de gevolgen daarvan

Loondoorbetaling tijdens ziekte

- doorbetaling tijdens ziekte

- duur van de loondoorbetalingverplichting

- omvang van het door te betalen loon

- uitkeringen die met het door te betalen loon kunnen worden verrekend

- uitzonderingen op de loondoorbetalingsverplichting

Reïntegratie en sancties

- reïntegratieverplichtingen van de werkgever

- passende arbeid

- procesgang: van reïntegratiedossier tot en met reïntegratieverslag of hersteldmelding

- sancties werkgever, sancties UWV, civielrechtelijke sancties

- nieuwe sanctiemogelijkheden onder WIA

- nieuwe regeling loonsanctie per 1 juli 2006

- reïntegratie-instrumenten (voorzieningen, premiekortingen, subsidies)

Ontslag en arbeidsongeschiktheid

- opzegverbod, proeftijd

- ontslag op staande voet en arbeidsongeschiktheid

- ontbinding tijdens arbeidsongeschiktheid

- ontslag wegens veelvuldige arbeidsongeschiktheid

Vakantie en arbeidsongeschiktheid

- opbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

- samenloop vakantiedagen en ziekte

Premiedifferentiatie WAO/WGA

- systeem van premiedifferentiatie (incl. opbouw van WAO/WGA premie)

- bezwaar en beroep

- artikel 87 e WAO

- (gevolgen niet nakomen) reïntegratieverplichtingen UWV voor de WAO premie van de werkgever

- uitkeringen die wel en niet meetellen

- overgang van de onderneming

- verhaal

Eigenrisicodrager WAO/WGA

- gevolgen eigenrisicodragen (inlooprisico, uitlooprisico)

- overstap naar eigenrisicodragen (wanneer, onder welke voorwaarden)

- einde eigenrisicodragen

- redenen om eigenrisicodrager te worden

- uitkeringen die wel en niet meetellen

- overgang van onderneming

- bijzonderheden inzake zwangerschap en bevalling

- verhaal

Sanctiebevoegdheid eigenrisicodrager WGA

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

U krijgt u inzicht in hoe de verschillende onderwerpen in de praktijk inhoudelijk, procedureel en processueel in elkaar grijpen.

Sprekers

  • dhr. mr. J.P.M. van Zijl advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. te Tilburg
  • dhr. mr. A. Wit Juridisch adviseur en opleider op gebied sociale zekerheid werkzaam bij 'De Geinbrug' in Amsterdam

Kosten

€ 530,00

Prijzen zijn exclusief 19% btw.

Inschrijven

Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door Educa